תקנון

האתר  www.20off.co.il  משמש כאתר מסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים.

השימוש והקניה באתר 20off.co.il כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה בזירת המכירות מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

לביצוע פעולה בזירת המכירות רשאי כל משתמש שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע הפעולה.

ביצוע פעולות באתר, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.

 

כללי
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר,

ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין 20off.co.il

''פעולה באתר'': כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר המבוצעים דרך האתר או באמצעות הטלפון.

''מבצע פעולה באתר'': כל גולש אשר בצע פעולה להזמנת מוצר. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.

כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

 

מי רשאי להשתתף?
כשרות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא 20off.co.il, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין

מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון

מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון

מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע 20off.co.il ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או  בצד ג' כלשהו.

 

אופן ההשתתפות במכירות
לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון וכו'.
מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה".
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
מיד לאחר ביצוע ההזמנה, הפעולה תירשם במחשבי 20off.co.il וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה בקישור "החשבון שלי" באתר. 20off.co.il תבצע בדיקה של פרטי הלקוח וכרטיס האשראי ובמידה וקיימת בעייה עם אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה לא אושרה וזאת תוך 24 שעות.
הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי 20off.co.il  יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה לפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של 20off.co.il  לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.
במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.
באם לא יפעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה ע"י חברות האשראי, יראו 20off.co.il ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.

במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, יצור עמו נציג 20off.co.il קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג 20off.co.il יצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של 20off.co.il  בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו הספקים ו/או 20off.co.il זכאים לבטל את ההזמנה.

לאחר השלמת העסקה, יוכל הלקוח לראות את פרטי העסקה באתר במסגרת כרטיס הלקוח שלו.

פרטים אודות העסקאות שבוצעו ניתן למצוא תחת הקישור "החשבון שלי".

 

שיטות המכירה

מכירה רגילה

מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

מבצע הפעולה בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות לפיה נציג לקוחות של 20off.co.il יצור עמו קשר טלפוני.

מכירה טלפונית תחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג20off.co.il   לבין מבצע הפעולה בה ימסור מבצע הפעולה את פרטי האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

יובהר ויודגש כי השלמת הליך המכירה, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל הספק בעת השלמת הליך המכירה.

 

מוצרים

20off.co.il שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 04.08.2008

הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

20off.co.il ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה.

המוצרים הינם מוצרים חדשים באריזה מקורית.
תנאי מוקדם לבצוע פעולת הרכישה היא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או הספק.
היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד בצוע הרכישה ,
לא תהיה 20off.co.il  מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה בכפוף לכך

ש20off.co.il  תודיע לרוכש על היעדר המוצר מן המלאי.

תמונות המוצרים באתר לרוב תואמות את המוצר המקורי, אבל יתכנו שינויים בחלק מהמוצרים.

יתכנו לעתים הבדלים בין הגוונים / תיאור הצבע המופיעים בדף המוצר, לבין הגוונים / תיאור הצבע האמיתי של המוצר שיסופק בפועל. במקרה של סתירה או אי התאמה: קוד הצבע של המוצר גובר על תיאור הצבע או התמונה.

תשלום
התשלום הינו באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיס האשראי ופרטיו יש להזין במקום המיועד לכך ו\או באמצעי תשלום אחר אם צוין באתר. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירו או בכל פרט אחר, תהיה 20off.co.il רשאית לבטל את ההזמנה והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין העיסקה שבוטלה. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים ולא יהיה בידי 20off.co.il להבטיח שהמוצרים יסופקו למזמין ו\או במקרה שהמוצרים יחזרו ל 20off.co.il, עקב פרטים מוטעים שנמסרו, הלקוח יחויב בתשלום בגין דמי ביטול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.

 

תוקף עסקה

תוקף העסקה בין המוכר לקונה יתקיים רק לאחר אישור חברות האשראי.

שיטת התשלום
כרטיסי אשראי, העברה בנקאית או מזומן.

מחירי המוצרים ו/או השרותים באתר  www.20off.co.ilכוללים מע"מ כחוק.

 

ביטול עסקה/רכישה
הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תוך 14 יום מיום קבלת המוצר באריזתו המקורית וללא פגם/או בלאי בו.
ביטול עסקה יעשה באמצעות הודעה בדואר אלקטרוני וקשר טלפוני עם הנהלת האתר. במידה ובחר הרוכש לבטל את העסקה כאמור, רשאים הנהלת האתר לגבות מן הרוכש דמי ביטול ודמי משלוח.

דמי הביטול עבור מוצרים הנמצאים במלאי הינם 5% מסך העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם, בתוספת דמי המשלוח ללקוח.

ככלל, לא ניתן להחליף או להחזיר מוצרים שהוזמנו עבור הלקוח מחו"ל, אולם ברוב המקרים תאפשר 20off.co.il לבצע החלפה או החזרה של מוצרים גם אם הם הוזמנו עבור הלקוח מחו"ל, במקרים אלו יהיו דמי הביטול כדלהלן:

דמי הביטול עבור מוצרים אשר הוזמנו עבור הלקוח מחו"ל הינם 30% מסכום העסקה.

מוצרים שהוזמנו עבור הלקוח מחו"ל יופיעו בדף המכירה עם המשפט "זמן אספקה: 7-14 ימי עסקים".
אם סופק המוצר לרוכש, חלה על הרוכש חובת החזרת המוצר אל מחסני20off.co.il , כשהוא נתון באריזתו המקורית, והלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר וזאת במידה והמוצר נשלח ממחסני 20off.co.il לחברת השילוח.
20off.co.il מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, תפעל 20off.co.il  לספק

ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.

 

ביטול עסקה שהמוצרים כבר ברשותכם:

באם רכשתם פריט ואתם מעוניינים לבטל את העסקה ולהחזירו תוכלו לעשות כן תוך 14 ימים מיום הגעת המוצר אליכם וזאת בתנאים הבאים:

א.      המוצר שלם ובאריזתו המקורית, שגם היא שלמה, סגור כחדש וללא סימני שימוש והוא לא נפתח או נעשה בו שימוש וכל מרכיבי המוצר קיימים.

ב.      עליכם ליצור עימנו קשר בטלפון או בדואר אלקטרוני ולהודיע על רצונכם בביטול עסקה.

ג.       הסכום ששילמתם יוחזר לכם באמצעות זיכוי כרטיס האשראי או בכל דרך אחרת שמקובלת על הצדדים.

ד.      הסכום שיוחזר יהיה מחיר הפריט בניכוי דמי המשלוח ובניכוי דמי ביטול.

ה.      באחריותכם לדאוג כי הפריט יגיע אלינו, שלם ותקין.

 

החזרת מוצר תתבצע באופן הבא בלבד:

א.      המוצר ישלח באריזתו המקורית, ובאופן אריזה שימנע פגיעה במוצר (באופן דומה לאופן אריזתו במשלוח המוצר ללקוח).

ב.      המוצר יישלח באופן שתגדיר 20off.co.il למחסני החברה או הספק (יש ליצור קשר עם האתר על מנת לקבל תדרוך להיכן יש לשלוח את המוצר).

ג.       לאחר שליחת המוצר ישלח הרוכש הודעה לשירות הלקוחות של האתר וייציין בה את פרטי העסקה ופרטי המשלוח (אם המוצר נשלח בדואר יש להשתמש בדואר רשום ולצרף את מספר זיהוי הדואר הרשום) למייל  [email protected]

ד.      הלקוח יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למוצר עקב אריזה רשלנית וכן לכל נזק שייגרם למוצר כאשר המוצר יהיה בחזקתו.

ה.     במידה ויוחזר מוצר פגום, יקבל הלקוח הודעה משירות הלקוחות של האתר והמוצר יוחזר ללקוח מבלי שתהיה לו אפשרות להחזירו.

ו.       הלקוח יקבל את ההחזר הכספי בגין רכישת המוצר בכפוף לנוהלי חברת האשראי באמצעותה רכש את

     המוצר ובכל מקרה יעודכן הזיכוי בחודש העוקב לתאריך קבלת המוצר במשרדי הנהלת האתר.

 

ביטול מכירות מצד המוכר

האתר 20off.co.il שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות במקרים הבאים:
אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע מכירה מסוימת. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים, לדעת 20off.co.il, את המשך המכירה. ו/או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש,

רשאית 20off.co.il לבטל את הרכישה.

אם אזל המלאי מהמוצר המוצע ו/או אם לא ניתן אישור מחברות האשראי, 20off.co.il רשאית לבטל את הזמנת מבצע הפעולה והקונה לא יחויב.

אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/מדויקים של מבצע ההזמנה ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון, רשאית 20off.co.il לבטל את הרכישה.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן.

 

אחריות

האחריות על המוצרים תחול על היצרנים של המוצרים וע"פ תעודת אחריות שתסופק יחד עם המוצר.

בנוסף מעניקה20off.co.il  אחריות לשנה, לא כולל שברים ושריטות ובצירוף חשבונית מקור.
כל המוצרים המופיעים באתר מקוריים, חדשים, ומסופקים באריזתם המקורית.

עדכוני מחירים 
עדכוני מחירים מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח את המחיר הנמוך ביותר. שינויים אלה מצריכים עבודה אנושית מאומצת וקשה מול ממשק הניהול במחשב. היה ונפלה טעות אנוש, טעות בהקלדה, השמטת ספרה, 20off.co.il לא מתחייבת לספק מוצר/שירותים אלה. 20off.co.il מצהירה ומתחייבת שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר/מחיר מסוים,

היה ונמצאה טעות כזו או אחרת, יש לפנות מייד למחלקת שירות הלקוחות, באמצעות מייל [email protected] ו/או טלפון 0774404455
ו/או פקס 153-774404455

 

אספקה ומשלוח

ישנן שתי אפשרויות משלוח לבחירה:

1) משלוח אקספרס עד הבית (המשקפיים יגיעו אליכם עם שליח עד הבית) - 35 ש"ח.
2) ללא משלוח / איסוף עצמי - ללא עלות (0 ש"ח).

אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אנו מתחייבים לספק את המוצר עד 3 ימי עסקים אם המוצר נמצא במלאי או בין 7-14 ימי עסקים אם המוצר לא נמצא במלאי מרגע אישור העיסקה על ידי חברת האשראי. זמן אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוין באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות כולל רק את חישובם של ימי עסקים. קרי חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

יחד עם זאת, 20off.co.il תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה. אספקת המוצרים תבוצע על ידי האתר ו/או על ידי מי שהוסמך על ידו.

לאתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותו להוביל את המוצר לאזור מסוים ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך במקום ניהול עסקיו של המוכר או בצורה שמקובלת על הצדדים.

20off.co.il ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכו'), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית 20off.co.il ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

דמי המשלוח המפורטים בהצעה הינם סופיים אלא אם צויין אחרת על ידי האתר.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל 20off.co.il ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו 20off.co.il או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב, ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צויין אחרת על ידי האתר.

זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

בעת תיאום האספקה, רשאי האתר לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה והצגת תעודת זהות המזמין ו/או חתימתו כתנאי למסירה. דמי הטיפול והמשלוח יהיו נקובים במפרט המוצר.
במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה הבלעדית של 20off.co.il, תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל. יודגש, כי החברה אינה מתחייבת לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה לרוכשים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים ו\או מטעמים אחרים. לרוכשים אלה תעמוד אפשרות לאסוף את המוצרים ממקום מרכזי שיתואם עמם מראש.

 

מחסור במלאי

20off.co.il עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוצג על-ידי הספק המוכר אותו יימצא ברשותו של אותו ספק, או כי מציע השירות המוצג באתר מסוגל להעניקו.
עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר מן המלאי של הספק או כי השירות איננו זמין.
במצב כזה, האתר יציע ללקוח מוצר/שירות חלופי, הדומה בתכונותיו ובמחירו למוצר הזכייה, בפנייה ישירה ללקוח באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו. במידה ואין הלקוח מעונין במוצר/בשירות החלופי, קיימת לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הלקוח, ככל ששולם, יוחזר לו.
בוטלה המכירה או סופק ללקוח מוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא ל 20off.co.il כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי 20off.co.il בגין הזכייה במכירה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.

 

פרטיות

20off.co.il מתחייבת לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההרשמה.
הקנייה באתר מאובטחת בטכנולוגיית SSL המאפשרת קנייה בטוחה באינטרנט.
פרטי הלקוח שמורים וחסויים.

 

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני שייכות ל- 20off.co.il, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, עיצובו הגרפי של האתר, הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד"), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב( בלא קבלת רשותה המפורשת של 20off.co.il מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ב- 20off.co.il בלא קבלת רשותה המפורשת של 20off.co.il מראש ובכתב.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים ב- 20off.co.il לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלי לקבל את הסכמתה של 20off.co.il מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו 20off.co.il, אלא בכפוף לקבלת רשותה המפורשת של 20off.co.il מראש ובכתב.
השם 20%off וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר 20off.co.il, סימני המסחר 20off.co.il (בין אם נרשמו ובין אם לאו), - הם כולם רכושה של 20off.co.il בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת רשותה המפורשת של 20off.co.il מראש ובכתב.
ככל שיש ל- 20off.co.il סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

 

דין ושיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו, בלבד.

 

שירות לקוחות ויצירת קשר
אנו עושים את מירב המאמצים לתת מענה לכל שאלה ובכל נושא.
הדרך המומלצת והמהירה לקבלת מענה מצוות האתר היא באמצעות הדואר האלקטרוני או הטלפון.
פרטים להתקשרות:
דוא"ל: [email protected]

טלפון: 03-9130555
פקס: 03-9131214
שעות הפעילות הן: בימים א'- ה' בין השעות 21:00 
- 9:30, ו' - 09:30-14:00

ניתן לבצע הזמנות באתר במשך 24 שעות ביממה, בכל ימות השבוע.

קנייה מהנה, צוות 20off.co.il


SSL